كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
ناجی
انتصاب دکتر محمدهادی امین ناجی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

انتصاب دکتر محمد هادی ناجی بعنوان سرپرست معاونت فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر