كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
برنامه میان ترم و تغییر ساعت کلاسی
زمان: يكشنبه 4 اسفند 1392
مكان:

قابل توجه دانشجویان استاد جعفری
امتحان میانترم مدیریت شهرداریها تا صفحه 148 مورخ 94/9/8 ساعت:12-10 - امتحان میانترم کارآفرینی سه فصل اول کتاب مورخ 94/9/8 ساعت:10-8 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد نوری

امتحان میانترم آیات الاحکام روز یکشنبه مورخ 94/8/17 ساعت:9:30 تا پایان فصل دوم برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد خزاعی
تاریخ امتحانات میانترم استاد خزاعی به شرح ذیل می باشد: زمین شناسی اقتصادی فصول 1،2،3،4،6 - 26آبان ساعت10 - زمین شناسی ایران 5فصل اول 4 آذر ساعت10- زمین شناسی مهندسی 4

فصل اول 12آذر ساعت10- آتشفشان شناسی 3فصل اول 6آبان ساعت10- زبان تخصصی 5درس اول 13آبان ساعت10- خاک شناسی 3فصل اول 20آبان ساعت10- ژئوفیزیک 3فصل اول 20آبان

ساعت10- زیست محیطی 3فصل اول 18آذر ساعت10- اصول سنجش 2فصل 18آذر ساعت10- لرزه زمین ساخت 3فصل 18آذر ساعت10-نقشه برداری 1 مقدماتی 18آذر ساعت10- مساحی و نقشه

برداری 3فصل 4آذر ساعت10- فیزیک خاک فصل 10و9 -4آذر ساعت10- خاکهای سدیمی وشور 3فصل 25آذر ساعت10- حفاظت خاک وآب و خاک تکمیلی 3فصل 13آذر ساعت10

قابل توجه دانشجویان استاد یوسفی
امتحان میان ترم مدیریت مالی 1 مورخ 94/8/16 فصول 2،3،4 ساعت10-9 - امتحان میانترم حسابداری پیشرفته 1 فصول حسابداری شعب و فروشهای اقساطی مورخ 94/9/15 ساعت:10-8 - امتحان میانترم حسابداری پیشرفته 2 فصول 3،4،5 مورخ 94/9/23 ساعت:12-10 - امتحان میانترم حسابداری مالیاتی یکشنبه مورخ 94/9/1 ساعت:10-8 فصل های مالیات بر ارث ، مالیات بر اجاره، مالیات بر درامد حقوق و آخرین جلسه حسابداری مالیاتی 94/9/5 ساعت:10-8 - امتحان میانترم تنظیم و کنترل بودجه مورخ 94/9/5 پنج فصل اول کتاب ساعت:11-10 وآخرین جلسه کلاس اصول تنظیم مورخ 94/9/5 ساعت:13-11 - امتحان میانترم حسابداری وحسابرسی دولتی مورخ 94/9/14 ساعت:9:30 فصول 1،4،5 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مهدیه هاشمی

امتحان میانترم ادبیات کودکان ونوجوانان روز پنجشنبه مورخ94/8/14 ساعت:14-12  - امتحان میانترم روانشناسی شخصیت مورخ 94/8/28 ساعت14-12 تا پایان فصل 7 - کلاس تغییر و اصلاح رفتار روز پنجشنبه مورخ 94/8/21 برگزار نمی گرددو جبرانی آن در مورخه 94/8/28 ساعت: 10-8 و12-10- روشهای تغییر واصلاح رفتار و ادبیات کودکان و نوجوانان پنجشنبه مورخ 94/9/5 ساعت 10-8 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد عباسی
امتحان میانترم روانشناسی جنایی تا آخر فصل 4 مورخ 94/8/18 ساعت:15:30 - امتحان میانترم روانشناسی رشد2 تا اول هویت و شکل گیری هویت در نوجوانی مورخ 94/8/25 ساعت:15:30 -
 
امتحان میانترم روان سنجی تا آخر فصل 4 از کتاب روان سنجی و فصل 8  از کتاب اندازه گیری مورخ 94/9/8 ساعت:15:30 - امتحان میانترم انسان از دیدگاه اسلام تا اول ادله اثبات طبیعت مشترک فصل 3 مورخ 94/9/2 ساعت:15:30 - امتحان میانترم روان شناسی مرضی کودک تا اخر فصل 8 ساعت:15 مورخ 94/8/30 - امتحان میانترم نظریه های مشاوره و روان درمانی مورخ 94/8/23 تا آخر فصل 3 ساعت:15:30 - امتحان میانترم مقدمات روان شناسی سلامت تا آخر فصل 5 مورخ 94/8/25 ساعت: 15:30  -امتحان میانترم بهداشت روانی تا آخر فصل 5ئشنبه مورخ 94/9/7 ساعت :15:30برگزارمی گردد.

کلاسهای استاد عباسی مورخ 94/8/25 برگزار نمی گرددو کلاس های جبرانی
جبرانی درس بهداشت روانی مورخ 94/8/30 ساعت:16-14 و جبرانی درس انسان از دیدگاه اسلام مورخ 94/9/7 ساعت:16-14برگزار می گردد.


قابل توجه دانشجویان استاد راستگو

امتحان میانترم اندیشه اسلامی 2 یکشنبه  مورخ 94/9/15 ساعت:9 صبح 100 صفحه اول کتاب برگزار می گردد. 


قابل توجه دانشجویان استاد علی اکبر هاشم زهی
امتحان میانترم جرم شناسی یکشنبه مورخ 94/8/17 ساعت:11  - امتحان میانترم آیین دادرسی مدنی 1 مورخ 94/8/23ساعت 10-8 تا صفحه ی 120 - امتحان میانترم جزای اختصاصی2 (اموال م مالکیت)  تا صفحه 130دوشنبه مورخ 94/8/25 ساعت:8 - امتحان میانترم بین الملل عمومی 1 تا اول فصل چهار سه شنبه مورخ 94/8/19 - امتحان میانترم حقوق اساسی 1 تا اول فصل 6 صفحه 94 سه شنبه مورخ 94/8/26 ساعت:9-8 - حقوق جزای عمومی 1 تا اول فصل بزه و بزهکاری سه شنبه مورخ 94/8/26 ساعت: 11-10- امتحان میانترم حقوق بازرگانی تا اول بخش دوم انواع مختلف شرکتهای تجاری تا اول صفحه 97 یکشنبه مورخ 94/9/15 ساعت13-11 برگزار می گردد.


قابل توجه دانشجویان استاد تقوی ( رشته مدیریت )
امتحان میانترم مدیریت تحول سازمانی مورخ 94/9/1 ساعت:17:30 - امتحان میانترم روابط کار و روابط صنعتی  در سازمان مورخ 94/9/7 ساعت:16 تا پایان فصل 7 - امتحان میانترم مدیریت منابع انسانی تا پایان فصل 7 مورخ 94/9/22 ساعت16 - امتحان میانترم مبانی مدیریت دولتی 1 مورخ 94/9/22 ساعت 17:30 تا پایان صفحه 115  برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جواد تقوی (رشته علوم تربیتی و روانشناسی)

 - امتحان میانترم درس روش تدریس مهارت خواندن در دبستان یکشنبه مورخ 94/9/15 ساعت:16 از صفحه 1 تا صفحه 60 - امتحان میانترم درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی از صفحه 1 تا پایان صفحه 53 پنجشنبه مورخ  94/9/12 ساعت: 8 - امتحان میانترم روش تدریس مهارت خواندن در دبستان یکشنبه مورخ 94/9/15 از صفحه 1 تا پایان صفحه 60 ساعت:16  - امتحان میانترم آسیب شناسی اجتماعی از صفحه 1 تا  صفحه 51 کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی شنبه مورخ 94/9/7 ساعت:16 -
کلاس مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی پنجشنبه مورخ 94/9/12 برگزار نمی گردد و جبرانی آن سه شنبه 94/9/17 ساعت:18-16 برگزار می گردد و آزمون میان ترم این درس نیز همان روز سه شنبه 94/9/17 ساعت":17:30 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد آسیابان
امتحان میانترم اندیشه اسلامی 1و تفسیر موضوعی قرآن سه شنبه مورخه94/8/19 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد اکبری نیا
امتحان میانترم انقلاب اسلامی روز یکشنبه مورخ 94/8/17 ساعت"17 تا پایان فصل چهارم برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد خوش خلق 
امتحان میانترم مدیریت مراکز دبستان و پیش دبستانی روز پنجشنبه مورخ 94/8/21 ساعت:10-9 پنج فصل اول کتاب - امتحان میانترم برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای ساعت:17 مورخ 94/8/24 صفحه 14 الی 39 ، 116 الی 125 ، 142 الی 168 - امتحان میانترم کلیات فلسفه فصول 2،4،6،8،11 مورخ 94/8/24 ساعت:15  - امتحان میانترم روانشناسی آموزش خواندن فصول 1،2،3،5،6 مورخ 94/8/23 ساعت:18-16برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مرضیه هاشمی
امتحان میانترم زبان تخصصی مدیریت صنعتی -زبان تخصصی 2 مدیریت دولتی - زبان تخصصی 1 مدیریت دولتی وبازرگانی- زبان تخصصی 1 حسابداری- زبان تخصصی 3 مدیریت دولتی پنچشنبه مورخ 94/9/5 ساعت:10-8 - امتحان میانترم مدیریت تعاونیها یکشنبه مورخ 94/9/8 ساعت:10-8- امتحان میانترم سیر اندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری یکشنبه مورخ 94/9/15 ساعت:10-8 - امتحان میانترم مبانی مدیریت بازرگانی و مدیریت اسلامی پیشرفته سه شنبه مورخ 94/9/24 ساعت:10-8 - امتحان میانترم مبانی و اصول سازمان مدیریت و مالیه عمومی (حسابداری ومدیریت) دوشنبه مورخ 94/9/9 ساعت:10-8 - امتحان میانترم حقوق مالی ومالیه عمومی پنجشنبه مورخ 94/9/5 ساعت:10-8 برگزار می گردد.


قابل توجه دانشجویان استاد کوچی
امتحان میان ترم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مورخ 94/9/17 ساعت:11 تا انتهای فصل سوم صفحه 125 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد کدخدایی
امتحان میانترم زبان تخصصی 2 (مدیریت بازرگانی) کنفرانس یا ارائه یک درس کامل از کتاب زبان تخصصی 3و4 توسط دانشجویان مورخ 94/8/25 و 94/9/2 ساعت:16:30تا 18 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد غلامی
متون زبان در برنامه ریزی آموزشی و درسی مورخ 94/9/1 ساعت:16 چهار درس اول - مدیریت اسلامی مورخ 94/8/24 ساعت:16 بنج فصل اول - تاریخ آموزش وپرورش مورخ 94/9/2 ساعت:16 بخش اول تا صفحه 85 - متون تخصصی پیش دبستانی و دبستان مورخ 94/9/9 ساعت: 16 پنج درس از کتاب جلالی ونظام اسلامی - مدیریت آموزشی مورخ 94/9/12 ساعت:10 پنج فصل اول کتاب - درس مدیریت اسلامی علاوه برتاریخ 94/8/24 مجددادر تاریخ 94/9/9 ساعت:16 - امتحان میانترم متون زبان تخصصی در روانشناسی و علوم تربیتی 4 درس از کتاب مدیریت مورخ 94/9/12 ساعت:15 - امتحان میانترم مفاهیم روش تدریس علوم تجربی در دبستان و پیش دبستانی چهارشنبه مورخ 94/9/18 ساعت 16  برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد هاشمی نژاد
امتحان میانترم آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 وکاربرد آمار در مدیریت بازرگانی و صنعتی دوشنبه مورخ 94/9/2 سه فصل اول کتاب برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جواد تقوی

کلاس برنامه ریزی آموزشی ودرسی پنجشنبه مورخ 94/9/5 برگزار نمی گرددو جبرانی آن سه شنبه مورخ 94/9/3 ساعت:16-14 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد فرزان

امتحان میانترم انگیزش وهیجان وروانشناسی اعتیاد پنجشنبه مورخ 94/9/12 ساعت: 12-10 برگزار می گردد.

 قابل توجه دانشجویان استاد هاشم نژاد

 امتحان میانترم زبان تخصصی روانشناسی 2 چهارشنبه 94/9/4 ساعت9- امتحان میانترم درس روانشناسی یادگیری پنجشنبه 94/9/5 ساعت11 -امتحان میانترم آمار استنباطی 3 فصل ساعت 9 مورخ 94/9/25 - امتحان میانترم روش تحقیق 5 فصل ساعت 12 مورخ 94/9/25 - امتحان میانترم اصول وفنون راهنمایی ومشاوره تحصیلی 4 فصل ساعت 14 مورخ 94/9/25 برگزارمی گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مهدی  هاشم زهی
امتحان میان ترم بهره وری مورخ 94/9/22 ساعت 10 برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان استاد نظامی

تاریخ امتحانات میانترم استاد نظامی به شرح ذیل می باشد: حسابداری صنعتی مورخ 94/9/18 ساعت:12 - اصول حسابداری 2 مورخ 94/9/18 ساعت12 - کاربرد کامپیوتر مورخ 94/9/25 ساعت8 - حسابرسی 1 مورخ 94/9/18 ساعت16 - اصول حسابداری 1 94/9/16 ساعت8 اصول حسابداری (3)94/9/16 ساعت8 - حسابداری میانه 2 مورخ 94/9/18 ساعت 12 - زبان تخصصی 2 مورخ 94/9/16 ساعت9 - مدیریت مالی 2 مورخ 94/9/25 ساعت 8 - حسابداری صنعتی 3 مورخ 94/9/23 ساعت 12 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جانی

امتحان  عملی تربیت بدنی و ورزش 1 سه شنبه مورخ 94/9/17 ساعت 9 صبح سالن قاضی برگزارمی گردد.  
قابل توجه دانشجویان استاد فرزان
کلاسهای استاد فرزان شنبه مورخ 94/9/14 برگزار نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دری
امتحان میانترم دروس آمار و احتمالات و پژوهش عملیاتی دوشنبه مورخ 94/9/23 ساعت 10 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهروزی

امتحان میانترم  کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  و فن آوری اطلاعات ساعت 16 دوشنبه مورخ 94/9/23 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد خاک بین

امتحان میانترم متون حقوقی 2 درس 12و 13 سه شنبه مورخ 94/9/24 ساعت9:30 - امتحان میانترم حقوق مدنی 5 تا فصل چهارم آثار ازدواج پهارشنبه مورخ 94/9/25 ساعت9 - امتحان میانترم حقوق جزای عمومی 3 چهارشنبه مورخ25 /94/9  ساعت 10:30 تا صفحه 100 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد کدخدایی

امتحان میانترم زبان عمومی یکشنبه مورخ 94/9/28 ساعت16 و امتحان میانترم زبان تخصصی 2 تربیت بدنی (خواهران) یکشنبه مورخ 94/9/28 ساعت 17 برگزار می گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر