كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
جديد3.png
يكشنبه 4 اسفند 1392 نحوه محاسبه نحوه محاسبه درس جز30 قرآن کریم

نحوه محاسبه درس جز30 قرآن کریم به شرح زیر می باشد:

1- درس مذکور در در صورت اخذ نمره قبولی در معدل کل 100% دارای تاثیر مثبت میباشد وباعث افزایش در میانگین کل می گردد.

2- تعداد واحد درس فوق در سقف واحد اخذ شده در نیمسال جاری محاسبه نخواهد شد.

3-درس مذکور فاقد شهریه متغیر میباشد.

تذکر: شایان ذکر است دانشجویانی که در نیمسال های گذشته نسبت به اخذ درس جز 30 قرآن کریم اقدام نموده اند میتوانند در گزارش 100 "کارنامه کلی" ->خلاصه وضعیت تحصیلی ->معدل کل ، نسبت به مشاهده تغییرات مثبت درس مذکور در معدل کل اقدام نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر