كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی همکاران
نام و نام خانوادگی                           
سمت                             مستقیم            داخلی                 
علی نفوسی مسئول امور جاری
32625700 200
مجید زارعی مسئول اموراداری- عمرانی-فناوری -روابط عمومی-دبیرخانه     -- 208
محمد رضا حسینی حسابدار مسئول- امین اموال -- 202
زهره آهنی کارشناس آموزش- فرهنگی 32624884 201
قدرت الله بخشی نگهبان-تلفنخانه 3-32624881 --
محمدطیبی زاده نگهبان-تلنفخانه 3-32624881 --

کد شهرستان: 056             شماره تماس دانشگاه:  4-32624881
بيشتر