كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اعضای هیات علمی

شماره تماس(داخلی)

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

214

جغرافیا

احمد حسینی

206

حسابداری

احمد نظامی

222

کشاورزی

جواد رضایی فر

207

حقوق

محمد شکری

215

زمین شناسی

مرضیه خزاعی

217

علوم تربیتی

فاطمه زین الدینی

218

ریاضی

فاطمه دری

219

زبان و ادبیات فارسی

طاهره میرزایی

بيشتر